Érintetti tájékoztató

Érintetti tájékoztató

Érintetti tájékoztató

weboldal adatkezelése kapcsán

 

 1. A www.tamastanya.hu Internetes oldal üzemeltetője:

 

 

 ADTAKEZELŐ ADATAI

 

Név:

Cím:

E-mail:

Kapcsolattartó:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Tamás Tanya Kft.

2713 Csemő, Szélmalom dűlő 2.

tamastanya@gmail.com

Kovács Tamás

Cg-13 09 111215

13877288213

 

A jelen érintetti tájékoztató célja, a weboldal látogatóinak ( a továbbiakban: érintettek) számára biztosítsa a  fenti weboldalak látogatása során őket megillető jogokat.

 

A jelen adatkezelés érintettjei: az Adatkezelő fenti weboldalának látogatói, vásárlói, vagyis ügyfelei, megrendelői.

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére írásban is tájékoztatást ad a fenti jogosultságokról. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

Az érintett ezirányú kérelme esetén az Adatkezelő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán tett intézkedéseiről. A kérelmek összetettsége, száma esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a meghosszabbítás okaival együtt az Adatkezelő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett kérelmét elektronikusan nyújtotta be, e tájékoztatást az Adatkezelő elektronikusan adja meg, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri.

 

Az érintettet megillető jogosultságok:

 

 1. a) Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a következő információkról kapjon tájékoztatást:

 

 • adatkezelés célja
 • érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek köre, akikkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölni fogja
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó elérhető információ.

 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az ezt meghaladó, további másolatokért az Adatkezelő jogosult adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat felszámítani. Ha az érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a választ is széles körben használt elektronikus úton kel megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Az érintett hozzáférési, másolatkészítési joga kizárólag olyan formában gyakorolható, amely nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolat kéréssel érintett időszak mindig a vonatkozó időszak észszerű időtartamára korlátozódik.

 

Az érintett jogosult az őt érintő felvételek megtekintését kérni.  A megtekintésre az Adatkezelő székhelyén  előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.  Amennyiben az Adatkezelő a felvétel másolatát az érintettnek megküldi, úgy nem köteles egyidejűleg betekintést is nyújtani részére.

 

 1. b) Az érintett helyesbítéshez és az adatok kiegészítéséhez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje.

Az érintett a hiányos személyes adatok kiegészítésére is jogosult. Amennyiben a felvételek rögzítését követően technikai hiba következne be, az Adatkezelő ezt az érintett felé jelzi, ez esetben viszont a helyesbítéshez és kiegészítéshez való jogát az érintett gyakorolni nem tudja.

 

 1. c) Az érintett törléshez való joga (elfeledtetéshez való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog által előírt tagállami kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges, többek között:

 

 • személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

 1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett a személyes adatok pontosságát vitatja, ez eseten addig az időtartamig, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesnek tartja
 • az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben

 

Ha az adatkezelés  korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A korlátozás megszüntetéséről az érintettet az Adatkezelő tájékoztatja.

 

 1. e) A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. f) A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 1. g) A felügyeleti hatóságnál törtőnő panasztételi jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit.

Magyarországon a felügyeleti hatóság feladatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el. Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.:9., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. h) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 1. i) Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

 

Az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.  Az illetékes törvényszék elérhetőségeiről a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.