ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI  SZABÁLYZAT

 

 

Hatályos: 2023.10.20-tól

 

 

 

 

 1. A Szabályzat célja

 

 • Bevezetés

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Tamás Tanya Kft. által üzemeltetett www.tamastanya.hu internetes oldalának látogatóinak (a továbbiakban: Érintettek) biztosítsa jogaik és törvényes érdekeinek védelmét az Adatkezelő webes adatkezelései során, valamint elősegítse a webes adatkezelések során az adatbiztonság érvényesülését.

 

 

 • Általános rendelkezések

 

Adatkezelő az Érintettek joggyakorlását a jelen Szabályzatban foglaltak szerint biztosítja, azzal, hogy az adatkezelése során az Érintettek jogainak tiszteletben tartása mellett jár el.

A Szabályzat elérhető az Adatkezelő www.tamastanya.hu honlapon/Szabályzataink menüpontban.

 

 1. A Szabályzat hatálya

 

A webes adatkezelések során Irányadó jogszabályok:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzése).

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi webes adatkezelési formákra:

 

 • kapcsolatfelvétel, érdeklődés
 • panasz, egyéb jogi igény előterjesztése
 • sütikezelés

 

 

 

 

 1. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó

 

3.1 Adatkezelő

 

 

 ADTAKEZELŐ ADATAI

 

Név:

Cím:

E-mail:

Kapcsolattartó:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Tamás Tanya Panzió & Rendezvényközpont

2713 Csemő, Szélmalom dűlő 2.

tamastanya@gmail.com

Kovács Tamás

Cg-13 09 111215

13877288213

 

 

 • Adatfeldolgozók:

 

 

 ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

 

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

Tárhelyszolgáltató

Név:

 

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

 

Online fizetés

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

Süti kezelés

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

Könyvelés

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

weboldal üzemeltetés

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

számla kiállítás 

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

 

 

Internetes platform

Név:

Elérhetőség:

Tevékenység:

Google

Gordon House, Barrow str. Dublin, Ireland

Keresőmotor

 

 

4.Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Adatkezelő az alábbi személyes adatok kezelését az alábbi jogalapokon végzi:

 

 

AK JELLEGE

KEZELT ADATOK

AK CÉLJA

AK JOGALAP

MEGŐRZÉSI IDŐ

ÉRINTETTEK/CÍMZETTEK

Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül

Név, telefonszám, e-mail cím

Sikeres kapcsolatfelvétel, illetve érdeklődés   

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás

Üzleti kapcsolat időtartamának fennálltáig

A kapcsolattartásra felhatalmazott személyek

 

Rendezvény rendelése weboldalon keresztül

 

 

Név, telefonszám, e-mail cím

Rendezvény sikeres lebonyolítása, szerződéskötés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés teljesítése

Szerződés teljesítését követő 5 év (elévülési idő)

A kapcsolattartásra felhatalmazott személyek

 

 

Panasz, jogi igény érvényesítése

 

Név, e-mail cím, v lakcím (opcionális), telefonszám (opcionális)  

 

Panasz, jogi igény sikeres elbírálása

 

 

 

 

GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség

 

Panasz, jogi igény sikeres orvoslása, illetve jogi igényérvényesítés esetén a Fgytv. szerint tárgyév + 5 év

 

Panasz elbírálásában részt vevő személyek

 

 

Sütikezelés

 

 

Felhasználó azonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak

 

 

Személyre szabott tartalom, felhasználói élmény javítása

 

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás  

 

 

Böngészőben történő törlésig

 

 

Honlap üzemeltetője, illetve harmadik fél

 

 

 

Számviteli bizonylatok

 

 

 

Szolgáltatás igénybe vevőjének neve+ címe

 

 

Számla-és bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség

 

 

8 év

 

 

Bizonylatok kezelésével megbízott személy

       

 

5.Érintetti jogok

 

Az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

 

Az érintett jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse a gyűjtött személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

 

Érintetti jogok a személyes adatkezelés kapcsán

Tájékozódáshoz és információhoz való jog

Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása

Helyesbítéshez való jog

Törlés, elfeledéshez való jog

Adatkezelés korlátozása

Tiltakozáshoz való jog és panasztételi jog a személyes adatok kezelése kapcsán

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről Adatkezelő kérelmezőt írásban értesíti.

Abban az esetben, ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintettet az őt megillető jogok tekintetében alábbi jogosultságok illetik meg:

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintetti jogokat külön tájékoztató tartalmazza.

 

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

 

Adatkezelő a weboldalon a személyes adatok kezelése során gondoskodik az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatbiztonsági intézkedések megtételéről. Ennek keretében az elektronikusan tárolt személyes adatok  megfelelő védelme érdekében a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi. 

 

Az Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése tekintetében az érintettek részére a szükséges tájékoztatást megadja, és a szükséges adatvédelmi ismeretek birtokában legyenek, és  gondoskodik arról, hogy intézkedéseik során az adatbiztonság követelményeit betartva járjanak el.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot a fenti Szabályzaban foglaltak módosítására.

 

A módosítást az érintettek számára a www.tamastanya.hu nevű weboldalon teszi elérhetővé.

 

Budapest, 2023.10.20.